Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Adam Passon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Passon ze stałym miejscem wykonywania działalności w Poznaniu (61-625), przy ul. Hawelańskiej 13 lok 63.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla realizacji umowy.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/zamówienia oraz po zakończeniu realizacji umowy/zamówienia okres niezbędny dla przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów, w szczególności podatkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy/zamówienia.

5. Każdy z klientów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Każdy z klientów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy/zamówienia; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy/zamówienia.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.